Hírek és minden más

Így néz ki a kormány nyári adóemelő csomagja

Oldalunk Fő támogatói:
Marketing: WeAreDigital
Marketing: WeAreDigital

A hétfői bejelentések után valóságos kormánydöntés-dömping jelent meg a hétfői közlönyben, melyekről külön cikkeinkben számoltunk be:
A kormány tegnapi rendeletei közül az egyik legfontosabb az, amivel a 2022-es extraprofitadó-szabályokat módosítja, a “védelmi hozzájárulásnak” nevezett sarc beszedése érdekében. A Nemzetgazdasági Minisztérium a bankokat érintő adómódosításokat egy közleményben alaposan részletezte, most ez jelent meg hivatalos formában is a közlönyben. Ismeretes, a kormány ezekkel az adóemelésekkel teszi rendbe részben az elcsúszó 2024-es költségvetést.
A rendeletmódosítás első paragrafusa a bankok idei új extraprofitadó-szabályait tartalmazza. Első körben rögzíti: “amennyiben a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás tulajdonában lévő, (5c) bekezdés szerinti állampapíroknak a 2023. január 1-je és 2023. április 30-a közötti napi átlagos állományához viszonyítva a 2024. január 1-je és 2024. november 30-a közötti időszakra vonatkozó napi átlagos állománya növekszik, akkor a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás az (5a) bekezdés alapján a 2024. december 10-ig teljesítendő különadó fizetési kötelezettségét az (5c)–(5f) bekezdésben foglaltak szerint csökkenti, azzal, hogy az állampapírok e bekezdés szerinti napi átlagos állományának kiszámításához az állampapírok névértékét kell figyelembe venni”.
Másrészt hozzáteszi a kormány, hogy “az (5b) bekezdés alkalmazásában állampapír alatt a 2027. január 1-jét követően lejáró Magyar Államkötvény elnevezésű, forintban denominált, aukció keretében forgalomba hozott állampapírokat kell érteni, azzal, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) szerint meghatározott fordított repóügyletek, értékpapírkölcsön ügyletek, értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2063 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 8. pontjában meghatározott vétel-eladás (buy-sell back) ügyletek keretében megszerzett állampapírok nem tartoznak e rendelkezés hatálya alá”.
Fontos mértékeket is leszögez a rendelet. Az (5b) bekezdés alapján alkalmazható csökkentés összege az (5c) bekezdés szerinti állampapír-állomány névértéknövekményének 10 százaléka, de legfeljebb az e § szerinti különadó (5b)–(5e) bekezdés alapján alkalmazható csökkentés figyelembevétele nélkül számított, adóévre fizetendő összegének 50 százaléka, azzal, hogy a csökkentés során az (5b) bekezdés szerinti állampapír állomány névértéknövekménye legfeljebb azon összegben vehető figyelembe, amilyen összegben a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás a tulajdonában lévő valamennyi állampapírnak – ideértve az (5c) bekezdés szerinti állampapírt és az (5c) bekezdés szerinti állampapíron kívüli állampapírt, de ide nem értve a Tpt. szerint meghatározott fordított repóügyletek, értékpapírkölcsön ügyletek, értékpapírfinanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2063 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 8. pontjában meghatározott vétel-eladás (buy-sell back) ügyletek keretében megszerzett állampapírt – a 2023. január 1-je és 2023. április 30-a közötti napi átlagos állományához viszonyítottan a 2024. január 1-je és 2024. november 30-a közötti időszakra vonatkozó napi átlagos állománya növekszik. Az állampapírok e bekezdés szerinti napi átlagos állományának kiszámításához az állampapírok névértékét kell figyelembe venni.
A fenti szabályok lényegét így lehet összefoglalni és értelmezni: a bankok csak abban az esetben csökkenthetik az extraprofitadó befizetési kötelezettségüket a 2024-es évben, amennyiben növelik a teljes állampapír-állományukat úgy, hogy 2027 után lejáró állampapírokat vásárolnak.
Ennek hátteréről ezekben a korábbi cikkeinkben írtunk, illetve Lóga Máté, az NGM államtitkára írt még ezzel kapcsolatban a Portfolio-n megjelent elemzésében.
A rendeletmódosítás második paragrafusa egy kiegészítést tesz az eredeti extraprofitadó-rendelethez, a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény szabályaitól való eltérés címén.
A legfontosabb eleme ezeknek a változásoknak, hogy a főszabály szerint az illeték mértéke a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,45 százaléka, de fizetési műveletenként legfeljebb 20 ezer forint. Eddig ez 0,3% volt és legfeljebb 10 ezer forint.
Szerepel a rendeletben továbbá az is, hogy “a Pti. tv. 7. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően a pénzügyi tranzakciós illeték mértéke a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,9 százaléka a fizetési számláról történő készpénzkifizetés, illetve a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzkifizetés esetén”. Vagyis készpénzfelvétel esetén a pénzügyi tranzakciós illeték 0,9 százalékra emelkedik (0,6 százalékról).
A hétfő esti rendeletből kiderül egy új, eddig kevéssé hangsúlyozott, de a korábbi emelésekkel logikusan összefüggő adóemelési elem is.
Ezek szerint az értékpapír tranzakciós illeték is emelkedik.
Ugyanis a rendelet kimondja: “a Pti. tv. 8/A. § (3) bekezdésétől eltérően a Pti. tv. 8/A. §-a szerinti tranzakciós illeték mértéke az illeték alapjának 0,45 százaléka, de vételenként legfeljebb 20 ezer forint”.
A törvény szerint a 8/A paragrafus alá ezek a tranzakciók tartoznak: a KELER Központi Értéktár Zrt. által kibocsátott ISIN-azonosítóval rendelkező pénzügyi eszköz ügyfélszámla vagy saját számla javára történő vétele után.
A rendeletmódosítás után sem változik a következő szabály: mentesül az e § szerinti kötelezettség alól a pénzügyi eszköz vétele, ha a) a befektetési szolgáltatást a Magyar Államkincstár vagy a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény nyújtja.
Itt annyiban módosul a szabály: mentesül a tranzakciós illeték megfizetése alól ha magánszemély (kivéve egyéni vállalkozói minőségében) javára vételenként 50 ezer forintot meg nem haladó értékben történik. Itt a korábbi 20 ezer forintos limitet emelte a kormány 50 ezer forintra.
A pénzügyi tranzakciós illeték emelése augusztus 1-jétől lép hatályba.
A rendeletmódosítás behoz egy új különadót is, a kiegészítő tranzakciós illetéket (korábban ehhez hasonló volt a pótadó például, ami más szektorokat érintően hozott be plusz különadókat). A kormány rendelete ugyanis kimondja, hogy az eredeti extraprofitadó-rendelet kiegészül egy 15/A paragrafussal.
A Pti. tv.-től eltérően a Pti. tv. 1. §-a szerinti
adóalanyokat kiegészítő pénzügyi tranzakciós illeték-fizetési
kötelezettség terheli

– a (2) és (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – a különböző pénznemek közötti átváltást (konverziót) tartalmazó,
Amennyiben egy ügylet vonatkozásában az (1) bekezdés a) vagy b) pontja és c) pontja alapján is keletkezne kiegészítő pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség, akkor a kötelezettséget csak az (1) bekezdés c) pontja alapján kell teljesíteni – mondja ki a rendelet.
Leszögezik továbbá, hogy nem terheli kiegészítő pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség:
a) a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetést és
b) – az (1) bekezdés a) pontja figyelembevételével – a Pti. tv. 3. § (4) bekezdése szerinti műveletet.
“A kiegészítő pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti ügylet teljesítésének napján, az (1) bekezdés c) pontja esetében, amennyiben a csereügylet egy azonnali és egy határidős adásvételi ügyletből áll, akkor az azonnali ügylet értéknapján, amennyiben a csereügylet több határidős ügyletből áll, akkor az első határidős ügylet értéknapján keletkezik” – olvasható a rendeletben.
A kiegészítő pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget
A kiegészítő pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség alapja
A kiegészítő pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség a kiegészítő pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,45 százaléka, de fizetési műveletenként legfeljebb 20 ezer forint.
Vagyis a konverziós (deviazaváltást, cserét tartalmazó) ügyletek esetében az alap illeték 0,3%-ról emelkedik 0,45%-ra és bizonyos ilyen műveletek esetében bejön még egy kiegészítő jellegű 0,45%-os kulcs.
Vagyis ezeknél a tranzakcióknál a pénzügyi illeték kulcsa megtriplázódik, 0,3%-ról 0,9%-ra.
A kiegészítő tranzakciós illeték szabályai október elsejétől lépnek hatályba.
A kormány ebben az extraprofitadó-rendeletmódosításában is alkalmazza a rendkívül innovatív adóemelési jogtechnikai lépését.
A 2022 december 23-i rendeletmódosításához hasonlóan ezúttal is “szövegrész” módosítással hajt végre adóteheremelést a kormány.
A hétfő esti rendelet 4. paragrafusa ugyanis csak ennyit tartalmaz:
a Korm. rendelet (eredeti 2022-es extraprofitadó-rendelet – a szerk.) 2. § (3) bekezdésében a „7,5” szövegrész helyébe az „5” szöveg lép.
Visszakeresve az eredeti 2022-es rendelet megfelelő részére, kiderülhet számunkra, hogy ez a módosítás ezúttal a kőolajtermék-előállító vállalatokra kivetett különadót írja át.
Az eredeti rendelet ezt mondja ki:
E § alkalmazásában a kőolaj világpiaci árkülönbözete a Platts Crude Oil Marketwire Brent (Platts Dated Brent-PCAAS0) tárgyhónapra vonatkozó napi jegyzései Mid értékeinek (amerikai dollár/hordó) számtani átlaga és az Orosz Föderációból származó nyersolaj tárgyhavi hordónkénti beszerzési árainak számtani átlaga közötti különbség hordónként 7,5 amerikai dollárral csökkentett összege, ha az pozitív, azzal, hogy a kőolajtermék-előállító az adókötelezettség megállapításakor a Magyar Nemzeti Bank hivatalos, tárgyhavi átlagos amerikai dollár árfolyamát alkalmazza.
A hétfő esti új szabályok tehát a fenti bekezdésben található 7,5-es számot átírják 5-re. De mit jelent ez a gyakorlatban az érintett különadóterhet-viselő cég esetében, a Mol számára?
Vagyis a 7,5 amerikai dollár értéket csökkenti a kormány 5 dollárra, ami azt is jelenti, hogy az olajárak közötti különbözetből a Mol kisebb összeget vonhat le hordónként, nem 7,5 dollárt, hanem 5 dollárt. Ez növeli az adott különadó adóalapját, vagyis lényegében adóteher-emelést jelenthet.
A Brent-Ural közti különbözetre épülő extraprofit-adónál logikusan azért is emelhette az adóalapot a kormány a különbözet mínusz hordónkénti 7,5 dollárhoz képest (Brent-Urals) -5usd/bbl-re, mert az elmúlt hónapokban meredeken bezuhant a nyugati és az orosz típusú olaj közti árkülönbség. A mai árfolyamokon számolva alig több, mint 5 dolláros az eltérés a két jegyzés között, így a korábbi adókörnyezetben gyakorlatilag semennyi befizetési kötelezettsége nem keletkezne a Molnak az államkassza irányába (hiszen az 5 dollár körüli árkülönbözetből le tudta vonni a 7,5 dollárt hordónként). Az új rendszerben viszont, ahol 5 dollárnál húzzák meg az extrának minősülő profit határát, még valamennyi összeg juthat majd a költségvetésbe, bár ahogy a grafikonon is láthatjuk, a trend eléggé erős és egyértelmű.
Egyébként ilyen ütemben haladva nem kizárt, hogy pár hónapon belül akár visszaállhat a közel tökéletes egyensúly a nyugati és az orosz olajtípusok között, amire utoljára az orosz-ukrán háború kitörése előtt láthattunk példát.
A kormány által bejelentett kiigazító csomagnak tehát ismerjük az adóemelésre vonatkozó részleteit (lásd fentebb a rendeletet). Emellett ismert az is, hogy a kormány beszed plusz pénzt az MVM-től is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A magyar tőzsdén is elfogyott a lendület.
Cikkünk folyamatosan frissül a háború aktualitásaival.
Az elkövetők felelősségre vonását követelik.
Újra közelebb kerültünk a 400-as euróhoz.
Káposztásmegyer után Szolnokon is.
Műszaki hiba miatt kellett több mint 20 órát várni az utasoknak.
Heteken belül jön a feketeleves.
Az ígéretnek megfelelően máris árat emelt a gyártó.
A Babaváró hitel esetében könnyítést kapnak azok, akik 2019. július és 2021. június között vették fel a támogatást. Az érintett családok esetében az első gyermek megszületésére vonatko
A pénzügyekben rendkívül elterjedt fogalom a kockázat. Ennek ellenére nem könnyű meghatározni, hogy pontosan mit is értünk alatta, hogyan is kell mérni azt. The post Újragondolt elmélet a koc
Július elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Augusztus 1-jétől módosulnak az adózás rendjéről szóló törvény mulasztási bírságot tartalmazó rendelkezései. A Kormány az orosz-ukrán háborúra hivatkozva megduplázza a mulasztási bír
A gazdasági teljesítmény tavalyi 0,2 százalékos visszaesése és az idei első negyedévi, az előző három havi teljesítményt ugyanilyen mértékben meghaladó emelkedése után az elmúlt hetekbe
Lementek a választások, úgyhogy ma reggel bejelentette a kormány, hogy a hozzá nem értő, ostoba gazdaságpolitikája miatt a háborús helyzet miatt adóemelések lesznek, hogy a költségvetésen
A mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelet legahamarabb alkalmazandó szakaszai a tiltott MI-gyakorlatokra vonatkozó előírások (MI Rendelet, 5. cikk), amelyek 6 hónappal az MI Rendelet ha
Kifogyhatunk-e előbb-utóbb az adatokból, amelyeken az egyre nagyobb nyelvi modelleket (LLM) tanítjuk? A kérdés elméletinek hangzik, pedig nem az: a kutatókat már régóta foglalkoztatja a… The p

A megújult Millenniumi Városközpontban megéri lakást venni
Több időt kapnak a vállalt feltételek teljesítésére.
Így jut a büdzsé plusz mozgástérhez.
Az ÁKK vezére, az MNB vezető közgazdásza és a VIG befektetési igazgatója volt a Checklist hétvégi különkiadásának vendége.
Iratkozzon fel megújult, mobilbaráthírleveleinkre és járjon mindenki előtt.
A legjobb ügyvédek egy helyen
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Mire kell figyelned? Melyek az első lépések? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?

source
Oldalunk támogatói:
Marketing: WeAreDigital
Digitális Ügynökség: Marketing Ügynökség
Keresőoptimalizálás: Keresőoptimalizálás
Kerékpár webshop: Kerékpár
Kerékpár webshop: Bicikli
Ebike, elektromos kerékpár
Kerékpár, elektromos kerékpár
Canga
Bike
Kerékpár
Fotodoboz
Táblás kerítés
Üzemorvosunk: Üzemorvos Budapest
Rendszergazda Szolgáltatást végzi: Rendszergazda szolgáltatás
Oldalunk támogatói:
Marketing: WeAreDigital
Digitális Ügynökség: Marketing Ügynökség
Keresőoptimalizálás: Keresőoptimalizálás
Kerékpár webshop: Kerékpár
Kerékpár webshop: Bicikli
Ebike, elektromos kerékpár
Kerékpár, elektromos kerékpár
Canga
Bike
Kerékpár
Fotodoboz
Táblás kerítés
Üzemorvosunk: Üzemorvos Budapest
Rendszergazda Szolgáltatást végzi: Rendszergazda szolgáltatás
Redőny: Redőny, Árnyékolás

Feliratos Csokoládé: Feliratos Csokoládé
Csokifutár: Csoki futár

Egyéb támogatók:
Rendezvény: Esküvői DJ
Rendezvény: Esküvői DJ
Rendezvény: Esküvői DJ
Rendezvény: Rendezvény DJ

Külföldi támogatóink:
OSN: OSN, Online Solutions Network
OS AI: AI, AI Mesterséges Intelligencia, OS AI,OSN AI
AI: OS AI, OSN AI, OS AI one
Super Size File: Nagy méretű file küldés, File Küldés
Global IT News: Global IT News

Egyéb Oldalink:
Híradag: Híradag

Oldalunk Fő támogatói:
Marketing: WeAreDigital
Marketing: WeAreDigital
Feliratos Csokoládé: Feliratos Csokoládé
Csokifutár: Csoki futár

Egyéb támogatók:
Rendezvény: Esküvői DJ
Rendezvény: Esküvői DJ
Rendezvény: Esküvői DJ
Rendezvény: Rendezvény DJ

Külföldi támogatóink:
OSN: OSN, Online Solutions Network
OS AI: AI, AI Mesterséges Intelligencia, OS AI
AI: OS AI, OSN AI
OS AI:OS AI, OSN AI AI LAB
Pythia AI:OS AI Pythia, OSN AI AI Pythia
OS AI Vincent:OS AI Vincent, OSN AI AI Vincent
Social AI:Social AI
Osn AI OSN AI:OSN AI
Super Size File: Nagy méretű file küldés, File Küldés
Global IT News: Global IT News

Egyéb Oldalink:
Híradag: Híradag

Oldalunk Fő támogatói:
Marketing: WeAreDigital
Marketing: WeAreDigital